top of page

privacyverklaring

Privacybeleid
Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10/12/2019.

 1. INLEIDING

 

Intens Interieur en smeedwerk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het bewaren van uw privacy.

 

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Intens interieur en smeedwerk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit brengt het onderstaande met zich mee:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Intens interieur en smeedwerk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Intens interieur en smeedwerk BVBA

Molenheide 104

2242 Zandhoven

info@intens-interieur.be

Telefoon : +32 473 54 88 87

Functionaris voor gegevensbescherming (als van toepassing): Britt Gysbrechts

Contactpersoon: Britt Gysbrechts

     2. PEROONSGEGEVENS

 

Intens interieur en smeedwerk verzamelt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen doordat u klant bent of doordat u deze gegevens zelf actief verstrekt telefonisch of via onze website. Dit laaste door bijvoorbeeld een offerteaanvraag of contactaanvraag in te dienen. Hiervoor dient u de volgende gegevens te verschaffen: voor- en achternaam,
adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

 

 

     3. DOEL

 

Intens interieur en schrijnwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Om diensten bij u uit te voeren en/of af te leveren.

 

 

     4. BEWAARTERMIJN

 

Intens interieur en smeedwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld. Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen bewaren wij, zoals eerder vermeld, facturen zeven jaar nadat je een bestelling hebt gedaan bij ons. Bij eventuele controle door de belastingdienst moeten wij de facturen laten zien aan de belastinginspecteur.  

 

 

     5. BESCHERMING VAN UW PRIVACY

 

Intens interieur en smeedwerk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Indien u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door een mailtje te sturen naar info@intens-interieur.be. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens Intens interieur en smeedwerk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

 • Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding (HTTPS) waardoor alle gegevens die u op de website van Intens interieur en smeedwerk invoert veilig verzonden worden;

 • Onze website maakt gebruik van de RECAPTCHA service van Google Inc. om gegevens te beschermen die verstuurd worden via onze website.

 

 

     6. GEGEVENS DOORGEVEN AAN DERDEN

 

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere partijen indien dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden doorverkocht aan derden.

 

 

     7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u niet meer van onze diensten gebruik wilt maken volstaat een mailtje naar info@intens-interieur.be waarin u vraagt om uw gegevens te verwijderen.

 

 

     8. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

 

Intens interieur en smeedwerk kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging doen we geen aankondiging op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20/08/2018. Oudere versies van onze privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Indien u deze wenst te raadplegen kan u steeds een e-mail sturen naar info@intens-interieur.be waarin u vraagt om de oude versie door te sturen.

 

 

     9. KLACHTEN


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (privacy commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming of om een procedure in rechte aan te spannen.

 

 

     10. GOOGLE ANALYTICS DISCLAMER / COOKIES

 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op onze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in uitzonderlijke  gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van Intens interieur en smeedwerk, de beheerder van onze website, zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u onze website bezoekt. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

 

 

     11. RECAPTCHA

 

Intens interieur en smeedwerk maakt gebruik van de RECAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Deze functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google RECAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de Europa en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderlijke gevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Google-server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens Intens interieur en smeedwerk, met name de bezitter van deze website, gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat RECAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google ’s privacy beleid vindt u op de volgende pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Door RECAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

 

bottom of page